ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-407 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร ส่วนท้องถิ่น

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ +ข้อสอบ   นิติกร 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเล่มเป็นการเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่ออกสอบเกี่ยวข้องกับนักนิติกร เช่น

   ประกอบด้วย

    – เจาะแนวข้อสอบกฎหมายอาญา
– เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เจาะแนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

– เจาะแนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฑ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– เจาะแนวข้อสอบพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มี 2 ชุด
– เจาะแนวข้อสอบพรบ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

– เจาะแนวข้อสอบพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
– เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1 พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2 พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

– เจาะแนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เจาะแนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการรับเิงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ราคา 260 บาท

จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.