ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6281 คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ ล่าสุด และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6281  คู่มือสอบพนักงานคุมประพฤติ  กรมคุมประพฤติ

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ
*  พระราชบัญญัติคุมประพฤติ  พ.ศ. 2559

– แนวข้อสอบ
*
   พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558
*
  พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558 –แนวข้อสอบ
*  พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ
*  พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.
2479(มาตรา 32 (5)-(8) มาตรา 43)

*  กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2521)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2479

                – แนวข้อสอบ
*  กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน มาตรา
58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479

                – แนวข้อสอบ       

*  กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2553)ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479

                – แนวข้อสอบ
* ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.
2547
– แนวข้อสอบ

*  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
*  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

– แนวข้อสอบ
* ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

*  จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์

*  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

* การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดในประเทศไทย

-แนวข้อสอบ พนักงานคุมประพฤติ                 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.