ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6656 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการแพทย์

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

คำอธิบาย

แชร์

BC-6656  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการแพทย์

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง         

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

     –  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                   

* กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล     

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

     –  เจาะข้อสอบ                     

*การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                                                  

      –  เจาะข้อสอบ                                                                                                                         

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

     –  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1    

     –  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2                         


Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.