ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6694 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กรมบัญชีกลาง เล่มใหม่ล่าสุดปี 2560

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6694  คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กรมบัญชีกลาง เล่มใหม่ล่าสุดปี 2560

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

   –เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

   –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

   –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*การดำเนินคดีทางปกครอง

   –   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

    –จะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การประสานงาน

*การจัดการองค์การ

         –  แนวข้อสอบ        

         –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ

*การบริหารราชการ

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (สรุปย่อ)

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.