ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5307 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-5307 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และข้อสอบ

 •  ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่่ ผู้บริหาร โครงสร้าง
 • แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559-2562
 • เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
 • การบริหารงานราชทัณฑ์
 • ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและฝุึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
 • ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรีือน พ.ศ. 2551
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579 และที่แก้ไขฉบับที่ 4  พ.ศ. 2523
 • กฏกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง พรบ ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
 • ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559
 • ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 และแก้ไขฉบับที่ พ.ศ. 2549
 • พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการ กรมราชทัณฑ์
 • ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณราชทัณฑ์ พ.ศ. 2552
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่พี 2546
 • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิการฯ 2 ชุด
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2 ชุด
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ราชทัณฑ์ 2 ชุด
 • เจาะข้อสอล พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2 ชุด
 • เจาะข้อสอบ พรบ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ 2 ชุด
 • เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
 • เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
 • เจาะข้อสอบพิเศษเจ้าพนักงานราชทัณฑ์
 • เจาะรวมแนวข้อสอบเกี่ยวกับราชทัณฑ์

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.