ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7189 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

270.00 ฿

มีเนือหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-7189  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

*ประวัติการแพทย์แผนไทย…จากอดีตสู่ปัจจุบัน  

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

*ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย                                                               

*ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                          

*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

          –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

*พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์

*การบริหารโครงการ(Project Management)

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

*การประเมินผลแผนงานและโครงการ

*ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

          –  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

         –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

          –  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.