ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6373 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ป.ป.ท.

260.00 ฿

มีเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบที่กำหนดในการสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6373  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล ป.ป.ท.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง  ป.ป.ท.      

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

*  แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

*  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

                พ.ศ. ๒๕๕๙

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

*  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*   เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*   เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ

*    การบริหารทรัพยากรบุคคล

*   กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

*   เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1

*   เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.