loader-image

BC-6403 คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ ป.ป.ท.

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6403  คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ ป.ป.ท.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                 

Ÿ*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.
2551

Ÿ    –   แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

*   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

                พ.ศ. ๒๕๕๙
–   Ÿ
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Ÿ      –   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      –  Ÿเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

*   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Ÿ      –   เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Ÿ      –  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ

Ÿ      –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

Ÿ     –   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

                พ.ศ. 2558

*    การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

*   หลักการประชาสัมพันธ์

Ÿ      –  เจาะข้อสอบ การประชาสัมพันธ์

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.