ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6403 คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ ป.ป.ท.

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6403  คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ ป.ป.ท.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                 

Ÿ*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.
2551

Ÿ    –   แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

*   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

                พ.ศ. ๒๕๕๙
–   Ÿ
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Ÿ      –   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      –  Ÿเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

*   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Ÿ      –   เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Ÿ      –  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ

Ÿ      –  เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

Ÿ     –   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

                พ.ศ. 2558

*    การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

*   หลักการประชาสัมพันธ์

Ÿ      –  เจาะข้อสอบ การประชาสัมพันธ์

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.