loader-image

BC-6410 คู่มือสอบนิติกร ป.ป.ท.

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6410  คู่มือสอบนิติกร  ป.ป.ท.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*   ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง      

Ÿ       –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

*   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

Ÿ      –   แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

*   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

                พ.ศ. ๒๕๕๙

Ÿ       –   เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Ÿ       – เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Ÿ       –  เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Ÿ       –   เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Ÿ       –   เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ

Ÿ       –   เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

Ÿ       –  เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Ÿ       –  เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Ÿ       –  เจาะแนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Ÿ        –  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Ÿ        –  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Ÿ        –  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556

Ÿ        –   เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

                ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา               

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.