ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6410 คู่มือสอบนิติกร ป.ป.ท.

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6410  คู่มือสอบนิติกร  ป.ป.ท.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*   ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง      

Ÿ       –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

*   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

Ÿ      –   แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

*   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

                พ.ศ. ๒๕๕๙

Ÿ       –   เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Ÿ       – เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Ÿ       –  เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Ÿ       –   เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Ÿ       –   เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ

Ÿ       –   เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

Ÿ       –  เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Ÿ       –  เจาะแนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Ÿ       –  เจาะแนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Ÿ        –  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Ÿ        –  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Ÿ        –  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556

Ÿ        –   เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ

                ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา               

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.