ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6434 คุ่มือสอบนักวิชาการพัสดุ ป.ป.ท.

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6434  คุ่มือสอบนักวิชาการพัสดุ ป.ป.ท.

ประกอบด้วย เนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 

*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                      

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

*  แนวข้อสอบ   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑

*  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)

                พ.ศ. ๒๕๕๙

*    เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*   เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

*   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ

*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

*  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

*  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP)

*  เกร็ดความรู้จัดซื้อจัดจ้าง

*  ถาม-ตอบการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.