ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

ประกอบด้วย

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*การวิเคราะห์

*การวางแผน

*การประสานงาน

*การจัดการองค์การ                                                                              

แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน

แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป  

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.